PRM168

วิธีการใช้งาน

บอกขั้นตอนการสมัครสมาชิก และวิธีฝาก-ถอนเงิน อย่างละเอียด

วิธีสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

กรอกเบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รหัส OTP

วิธีฝากเงิน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “อื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 4

เลือกช่องทาง “ฝากเงิน

วิธีถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “ฝาก/ถอน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุ “จำนวนเงิน